வெற்றிகரமான கற்றலுக்கு உள ஆரோக்கியம் இன்றியமையாதது.

வெற்றிகரமான கற்றலுக்கு உள ஆரோக்கியம் இன்றியமையாதது. உள ஆரோக்கயித்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள்  திட்டமிடப்பட்டால் பிள்ளைகள் பரீட்சையில் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலும் வெற்றி  பெறுவார்கள். எமது உள சமூக சூழல் (psycho-social environment) எமது உள ஆரோக்கியத்தில் அதிக தாக்கம் செலுத்துகிறது. அதாவது, பெற்றோர், ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர் உட்பட பாடசாலை சமூகத்தின் உள ஆரோக்கியம் பிள்ளைகளின்  உள ஆரோக்கியத்தில் அழுத்தம் செலுத்தும். முரண்பாடுகளற்ற அனைவரையும் அரவ​ணைக்கும் பாடசாலை சூழலை உருவாக்குவதற்கு அதிபர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், பழைய மாணவர்கள் மற்றும் பாடசாலை அபிவிருத்தி நிறைவேற்றுக்குழுவினர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெறுவதோடு